Warunki ogólne sprzedaży w sklepie internetowym www.4Mmeble.pl

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego 4Mmeble.pl i zawartych za jego pośrednictwem jak również drogą e-mailową oraz telefoniczną umów kupna - sprzedaży.

2. Sklep www.4Mmeble.pl jest prowadzony przez firmę:

4M

Mirosław Adamek

ul. Kaliska 16 b

56-500 Syców

woj. Dolnośląskie

NIP 619-101-82-66

REGON 250690784

3. Adres do korespondencji jak wyżej 

4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta.

5. Zakup w sklepie internetowym www.4Mmeble.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania zamówień

1. Zamówienie można składać:

-  za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez zakładkę "złóż zamówienie"

- telefonicznie pod nr telefonów 608 368 933, 692 067 482 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 20.00)

- poprzez e-mail: biuro@4mmeble.pl (24 godziny na dobę przez cały rok)

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, autentycznym adresem dostawy, adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, po pozytywnie zakończonym procesie weryfikacji oraz wpłacie na podane konto bankowe zadatku - 25% wartości zamówienia. Zapłata pozostałej części następuje przy odbiorze mebli.

Dane do przelewu: PKO 75 1020 5297 0000 1202 0201 7770, 4M Mirosław Adamek ul. Kaliska 16b, 56-500 Syców.

Zakup za pobraniem bez przedpłaty możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniach telefonicznych lub mailowych

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma „4M” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( fikcyjne dane zamawiającego, e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Firma "4M" zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności z powodów wymienionych w pkt. 9

III. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia to czas liczony od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia zakończenia produkcji.

2. Dzień przyjęcia zamówienia do realizacji jest dniem potwierdzenia wpłaty na koncie bankowym sklepu 4Mmeble.pl

3. Termin realizacji zamówienia:

- w przypadku mebli standardowych od 7 do 21 dni

- w przypadku mebli o niestandardowych wymiarach do 30 dni;

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach firma „4M” zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia terminu dostawy o czym poinformuje kupującego przed dokonaniem zakupu. 

IV.  Koszty i warunki dostawy:

1. Koszt dostawy pokrywa kupujący.

2. Odbiór zakupionego towaru odbywa się:

- osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym.

- lub jest dostarczany wyspecjalizowanym transportem.

Przed dostawą zespół 4Mmeble kontaktuje się z Klientem, by poinformować o orientacyjnych godzinach dostawy, w celu sprawnego przygotowania się do odbioru. Należy mieć na uwadze, że godziny dostawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku warunków panujących na drogach bądź z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy

3.  Koszt transportu na terenie kraju wynosi od 0 do 250 zł i ustalany jest indywidualnie i zależy od odległości, ilości zamówionego towaru, organizowanych w danym dniu transportów. W tym zakresie konieczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

4. Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania.

5. Koszt dostawy nie podlegają zwrotowi przy ewentualnej reklamacji lub zwrocie towaru.

V. Zwroty

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie pod warunkiem zachowania niżej opisanych warunków i okoliczności.

 

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres 4M ul. Kaliska 16B, 56-500 Syców lub na adres e-mail biuro@4mmeble.pl W razie odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 1, umowę uważa się za niezawartą. Zaznacza się, że uprawnienie to dotyczy wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

 

3. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,.

 

4. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu czyli zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć towar do siedziby firmy.

 

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za produkt.

 

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

8. Towar powinien być zwrócony na adres: 4M ul. Kaliska 16B, 56-500 Syców

 

9. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przykład: mebel wyprodukowany w innym obiciu niż dostępny w ofercie - inaczej zmiana kolorystyki na życzenie klienta.

 

10. Sprzedawca uprzejmie prosi o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. Zakreśla się przy tym, że pomimo braku prawnego obowiązku załączenia dokumentu zakupu Kupujący zobowiązany jest w sposób niebudzący wątpliwości wykazać faktyczne dokonanie transakcji.

 

11. Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania lub montażu, wraz z oryginalnym opakowaniu. Zaznacza się, że kupujący uprawniony jest do zapoznania się z produktem (w tym usunięcia jego opakowania) jednak w sposób możliwie najmniej wpływający i ingerujący w stan tego produktu oraz jego opakowanie. Należy przez powyższe rozumieć, że dokonana ingerencja nie powinna przekraczać zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.

VI. Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien zgłosić reklamację drogą mailową, na adres biuro@4mmeble.pl

 

2. W e-mailu należy podać nazwę produktu, kolor, opis brakującego lub uszkodzonego elementu oraz przesłać zdjęcia uszkodzonego elementu.

 

3. Ze względu m. in. na ustawienia monitora bądź oświetlenie, kolorystyka płyt i wybarwienie tkanin mogą sie nieznacznie różnić od gotowego produktu. Nie stanowi to podstawy do reklamacji ani roszczeń wynikających z uprawnień rękojmi bądź gwarancji. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, płyt, nie będą uwzględniane.

 

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produkt jest naprawiany, wymieniany lub jego równowartość jest zwracana w ciągu 21 dni roboczych. Termin naprawy jest ustalany telefonicznie.

 

6.Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), firma zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w firmie towary do wyboru.

 

7. Warunkiem wymiany towaru jest oddanie zakupionego produktu w stanie nienaruszonym. W przypadku kiedy wymiana odbywa się bez dodatkowych kosztów (ten sam produkt, materiał, model, itd.) kupujący zobowiązuje się tylko do pokrycia kosztów dostawy wymienianego produktu. Wymiana odbywa się o okresie 21 dni roboczych. Wszelkie koszty kupujący reguluje przy odbiorze wymienianego mebla

VII. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

4. Sklep internetowy 4Mmeble.pl nie udostępnia ani nie rozpowszechnia zgromadzonych danych osobowych swoich klientów.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prezentowane w ofercie zdjęcia mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistego przedmiotów, które wynikać mogą m. in. na ustawienia monitora bądź oświetlenie, kolorystyka płyt i wybarwienie tkanin mogą sie nieznacznie różnić od gotowego produktu.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania i usuwania produktów z oferty Sklepu, zmian cen towarów a oraz niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

4. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5. Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy 4M.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.4Mmeble.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

7. Firma "4M" wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.